Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GLAM BEAUTY

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie występujących pojęć:

1.1. Sprzedający – Firma Medar Daria Merker, działająca przy ul.Polna 90a/10 w Komornikach (62-052), NIP 7642391945 REGON 302727464, będąca właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem WWW.GLAMBEAUTY.PL.

1.2. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem,

1.3. Strona Internetowa – strona sklepu internetowego znajdującego się pod adresem WWW.GLAMBEAUTY.PL.

1.4. Towar - towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej,

1.5. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego w formie wypełnienia formularza zakupu na Stronie Internetowej, stanowiące zawarcie umowy prawnie obowiązującej,

1.6. Przyjęcie Zamówienia do realizacji – informacja wysłana do Kupującego, że jego Zamówienie zostało przyjęte do realizacji

1.7. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru w magazynie Sprzedającego lub podmiotów z nim współpracujących w chwili umieszczania przez niego oferty Towaru na Stronie Internetowej;

1.8. Formularz Zakupu - Interaktywny formularz koszyka sklepu wypełniany przez Kupującego, kończący się zakupem Towaru.

2. Niniejszy regulamin stanowi umowę kupna - sprzedaży zawartą na podstawie wypełnionego przez kupującego Formularza Zakupu

3. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego, jeżeli kupujący wypełnił w wszystkie pola niezbędne do skutecznego zakończenia zakupu i wysłał zamówienie do realizacji, a także zgodnie z procedurą podaną na stronie Internetowej złożył oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego.

3.1. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zakupu Towaru.

4. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zakupu. Każdy Kupujący wybierający zwykły przelew w formularzu zamówienia powninien w terminie 7 dni dokonać przelewu na wskazane konto po złożeniu zamówienia, z uwzględnieniem w tytule przelewu numeru zamówienia. Brak zaksięgowania wpłaty po 7 dniach automatycznie anuluje zamówienie.

5. Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków pieniężnych na konto Sprzedającego.

6. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę wysłania Towaru.

7. W przypadku, gdy Kupującym jest osoba fizyczna - konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od dokonania zakupu, chyba że strony określą inny termin wysyłki Towaru.

8. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, wraz z Towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zakupu, stwierdzające jego datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

9. Koszty przesyłki Towaru i inne wskazane koszty wskazane ponosi Kupujący.

10. W przypadku gdy Towar ma wadę należy dostarczyć go pocztą na adres Sprzedającego, uprzednio wysyłając informację formie wiadomości e-mail o dostrzeżonej wadzie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

11. W przypadku akceptacji reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności.

12. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji, Towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego. Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki Towaru.

13. W ciągu 14 dni od otrzymania towaru, Kupujący ma prawo dokonać jego zwrotu. Obowiązują następujące zasady zwrotów:
13.1. Towar może zostać zwrócony tylko pod warunkiem przesłania go w oryginalnym, nieużywanym stanie i w opakowaniu.

13.2. Jedyną dopuszczalną formą zwrotu towaru jest polecona przesyłka pocztowa.

13.3. Koszty przesyłki pocztowej określonej w punkcie 13.2. pokrywa Kupujący.

13.4. W ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki zawierającej zwrócone produkty, Sprzedający dokonuje zwrotu wpłaty na konto bankowe podane przez Kupującego.

14. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nieprzyjmowania Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:

14.1. Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnie transakcji

14.2. Sprzedający nie ma zamówionego Towaru,

14.3. Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów komputerowych i informatycznych nie ma możliwości realizacji zlecenia.

15. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

15.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zakupu jest Sprzedajacy
15.2. ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,
15.3. udostępnienie danych jest dobrowolne,
15.4. dane są przechowywane w bezpieczny sposób i nie są udostępniane zewnętrznym podmiotom.

16. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych w celu realizacji Zamówienia.